آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

تا چشم کار میکنه تا هزار فرسخی !

خیلی بانکمه! هر وقت کم میارم 

هر وقت گیج و منگ میشم 

هر وقت میزون نیستم

احساس تنهایی میکنم

خیلی عجیبه! ته همه احساسای بد، احساس تنهایی میکنم

و بی کسی

Designed By Erfan Powered by Bayan