آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

مگر چس مثقال پوست و مو چه قدر ارزش دارند؟

زندگی مان دارد به سای سگ میرود _ رفته است_ 

مادر خوشحالم میپرسد کی برایت وقت دکتر پوست بگیرم؟ 

چطور میشود نرینم در دهان زندگی و دکتر پوست و کوفت و زهرمار یک جا؟ 

{ های باران!
های جوانه های کوچک سبز!
بدمید بر سایه ی روزهای دور!
های روزهای دور! امید شوید برای آینده!
های بهار! توی زلال چشمه ها غلت بزن و زیر گوشمان نجوا کن که جاری باید بود
های بهار! های سوار بر بال پرستو ها!
بگو که به شقایق ها جان تازه دمیده ای بگو امده ای که جان تازه بگیریم
بگو سبز خواهیم شد...
Designed By Erfan Powered by Bayan