آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

عنوان ندارد

سامان میگه چه حسی داری که نماز نمیخونی؟دعا نمیکنی؟قبل خواب ایه الکرسی نمیخونی

به پوشش اهمیت نمیدی؟ 

نگاش میکنم. هیچی سامان. هیچی

{ های باران!
های جوانه های کوچک سبز!
بدمید بر سایه ی روزهای دور!
های روزهای دور! امید شوید برای آینده!
های بهار! توی زلال چشمه ها غلت بزن و زیر گوشمان نجوا کن که جاری باید بود
های بهار! های سوار بر بال پرستو ها!
بگو که به شقایق ها جان تازه دمیده ای بگو امده ای که جان تازه بگیریم
بگو سبز خواهیم شد...
Designed By Erfan Powered by Bayan