آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

عنوان ندارد

سامان میگه چه حسی داری که نماز نمیخونی؟دعا نمیکنی؟قبل خواب ایه الکرسی نمیخونی

به پوشش اهمیت نمیدی؟ 

نگاش میکنم. هیچی سامان. هیچی

Designed By Erfan Powered by Bayan