آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

همه پست ها نباید به دردبخور باشن.

کاش یک روزنه ی امید بود 

کاش یک راه برگشت بود 

من از مسیرهای مستقیم که راه برگشتی ندارن بیزارم

من از نداشتنت بیزارم لعنتی 

و داشتنت هم حالمو بهم میزنه

کاش میشد برگشت و از اول شروع کرد 

خنده دارش اونجاس که هزار بارم از اول شروع کنیم باز تهش همین جاس! 

تهش همه چیز همینقدر بوی تعفن میده… چرا؟ فقط میخندم و فکر میکنم چرا؟ چرا نفهمیدی عشق هیچی سرش نمیشه! تو دارا بودی یا ندار، خوب بودی یا بد، سرنوشتت هر چی که بود فرقی به حال من نداشت! 

تو که دیدی نداشت! چرا دروغ! چرا دروغ! چراااااااااا دروغ! 

حیف از واژه زدن برای ادمای…! ولش کن مشتی! پاک کن این اشکارو

Designed By Erfan Powered by Bayan