آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

ما بگا رفتگان

جلوم یه صفحه فلزی زنگ زده اس

یه نفر از پشت محکم موهامو گرفته تو مشتش و

سرم رو با همه قوا میکوبونه تو اون صفحه لعنتی

صدای گرومب گرومب پیشونیم سقف اسمون رو جر میده

از اون بالا باز بلا، باز بلا، باااااااز بلا اوار میشه رو سرم

یکی سرم رو میکونه به صفحه

حس کوفتگی از وسط پیشونی تا مهره های گردنم سر میخوره. 


{
یادت نره باید از زمانت درست استفاده کنی! ما درست وسط فیلم The time هستیم رفیق! زمانت رو بچسب! وگرنه میمیری!
Designed By Erfan Powered by Bayan