آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

سر و کله ها با سامان

+چته؟

_هوم

+هومه مرگ! میگم چته؟

_من بازندم

+همین؟

_نه

+میخوای چیکار کنی؟

_نمیدونم

+میدونی! 

_اره ولی نمیتونم

+همین؟

_اره

+خب. هر جور دوستداری. 

_نارفیق

+من یا تو؟

_ چه فرقی داره؟ همه مون اصن!

Designed By Erfan Powered by Bayan