آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

بهرام نورایی ایز پیلینگ

واو 

یه شب هایی با این خیال سر رو بالشت میذاشتم که فردا صبح با ستاره ی روشنی به نام: روز دوم، روز سوم، روز چهارم 

از خواب بیدار میشم 

تو یادت نیست. ولی من روز شماری هاتو یادمه قهرمان پوشالی

چوپان دروغگو

گرگ احمق! 

Designed By Erfan Powered by Bayan