آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

بهرام نورایی ایز پیلینگ

واو 

یه شب هایی با این خیال سر رو بالشت میذاشتم که فردا صبح با ستاره ی روشنی به نام: روز دوم، روز سوم، روز چهارم 

از خواب بیدار میشم 

تو یادت نیست. ولی من روز شماری هاتو یادمه قهرمان پوشالی

چوپان دروغگو

گرگ احمق! 

{
یادت نره باید از زمانت درست استفاده کنی! ما درست وسط فیلم The time هستیم رفیق! زمانت رو بچسب! وگرنه میمیری!
Designed By Erfan Powered by Bayan