آرام وحشی

پشت بامی در زیرزمین

ای بالنده ی افتاده

گویا زیادی خونین بوده 

در حد پریود یا اسهال خونی 


شماره مطلب:۱۳۳۱

{ جنگجوی من!
قوی باش
Designed By Erfan Powered by Bayan